O festivalu

Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, promítaných v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. 

„Od samého začátku jsme chtěli dělat veliký festival, chtěli jsme udělat něco, co má význam nejen tady v České republice, ale i přes hranice České republiky,” říká zakladatel festivalu Igor Blaževič.  

Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě.  

Každoročně na něj přijíždějí desítky hostů z různých zemí světa – nejen filmových tvůrců a tvůrkyň, ale také protagonistů a obhájců a obhájkyň lidských práv. Diskuse s nimi jsou jedním z pilířů programu.  

Organizační tým také usiluje o otevřenost a přístupnost všem divákům a divačkám, včetně těch nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých nebo lidí se sníženou pohyblivostí. 

V posledních letech festival, tak jako ostatní, nejen kulturní akce, zasáhla pandemická vlna a zdravotní opatření s ní spojená v roce 2021 zabránila pořádání festivalu fyzicky. Tento ročník se navrací do kin, pochopitelně za dodržování všech platných bezpečnostních a hygienických nařízení. 

Ředitelem festivalu je od roku 2018 Ondřej Kamenický.  

Člověk v tísni vznikl v roce 1992 a dnes je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Pomáhá lidem v 38 zemích světa a doma se kromě pořádání Jednoho světa věnuje také vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.  

Projekty na festivalu

Přes hlavy diváků se ve zhasnutém kinosále díváme na plátno, na kterém běží film. Projekce diváky lehce osvětluje. /Over the heads of the spectators, we are looking at a screen on which a film flickers in a darkened theatre. The projected images softly illuminate the audience. 

Kvalitní dokumenty z celého světa

Jeden svět pracuje s širokou definicí lidských práv, v programu proto najdete nejen dokumenty o politických kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, ekologii a životním stylu.

Uprostřed rozsvíceného kinosálu stojí muž v černém saku, drží mikrofon a mluví do něj. Ostatní diváci v hlediší sedí a dívají se před sebe./A man in a black jacket stands in the middle of a theatre with the lights turned on. He is holding a microphone and talking into it. The other spectators sit in the auditorium and look straight ahead.

Diskuse a debaty

Debaty s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Diskutujeme po většině projekcí (Q&A).

Protestující běloruska klečící žena, oblečená v bílém. Žena drží červenou látku a prosebně se dívá na vyrovnanou řadu vojáků stojící před ní./Protesting Belarusian kneeling woman dressed in white. A woman holds a red cloth and looks pleadingly at the balanced line of soldiers standing in front of her.

Dokumenty, které mění svět

Závěrečnými titulky v kině to nekončí. Některé dokumenty jsou provázány s osvětovou kampaní, k níž se mohou diváci přidat. Tyto kampaně často nabízejí možnost pomoci protagonistům filmů v jejich nesnázích. Najdete tu ale také obecnější kampaně, které nejsou spojené přímo s filmem, nýbrž s jeho tématem. Přítomné jsou i tipy na české organizace a iniciativy, které se tématům zachyceným ve filmech věnují. Možností, jak se zapojit a pomoci, je mnoho.

Žena drží mikrofon a diskutuje. Za ní je projekční plátno.

Mluvící kino

Mluvící kino přináší sérii exkluzivních debat se zahraničními experty a osobnostmi k vybraným tématům letošního ročníku Jednoho světa. Po projekci filmů dostanou pozvaní hosté prostor promluvit o svých zkušenostech a názoru na téma v krátké přednášce a diskuzi s publikem. Role moderátorů se ujmou renomovaní čeští novináři a novinářky.

Pokud není uvedeno jinak, všechny debaty proběhnou v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny. Vybrané debaty jsou tlumočené do českého znakového jazyka. 

Žena má na hlavě 3D brýle

Projekty ve virtuální realitě

Jeden svět se věnuje interaktivním dokumentárním projektům již od roku 2014 a stal se prvním českým festivalem, který představil samostatnou každoroční kategorii zaměřující se na filmy ve virtuální realitě. Festival tak divákům každoročně přináší kolem desítky projektů, které novátorským způsobem upozorňují na hrozby současné společnosti – od klimatické krize přes problematiku migrace až po imerzní vhledy do současných válečných konfliktů.

Do dveří k pokladně kina vstupuje člověk na vozíku, vozík vede žena. Dveře jsou prosklené. Po pravé straně stojí 3 lidé u stěny, vypadá to, jakoby dělali prostor vozíku./ A man in a wheelchair enters through the door to the cinema box office, a woman pushing the wheelchair. The door is made of glass. There are three people standing by the wall on the right; it looks like they are making room for the wheelchair.

Jeden svět pro všechny

Jsme přesvědčeni, že právo na kulturní a veřejný život patří mezi důležitá lidská práva, a proto zpřístupňujeme festival co nejširšímu publiku. Všechny filmy mají české titulky, některé snímky i popisné titulky pro neslyšící a nedoslýchavé. Nabízíme filmy s audiopopisem pro nevidomé a slabozraké. Vybraný program je tlumočen do českého znakového jazyka a simultánně přepisován do českého jazyka.

Kinosál je plný dětí asi tak desetiletých, v levém rohu sedí paní učitelka. Děti se dívají doleva a hodně z nich se hlásí a tváří se zaujatě. / The theatre is full of schoolchildren about ten years old, the teacher is sitting in the left corner. The children look to the left and many of them are holding up their hands and look interested.

Promítáme i pro žáky a studenty

Nezapomínáme ani na nejmladší diváky. Každoročně vybíráme dokumentární filmy uzpůsobené věku žáků a pro ty starší máme speciální nabídku z festivalového programu. V rámci školních projekcí probíhají i moderované diskuse. Vybraná nabídka pro školy je přístupná celoročně i po festivalu na portálu JSNS.CZ

Nalevo je bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán, je rozesmátý a v ruce drží zarámovanou fotografii na níž je tvář Václava Havla. Napravo je žena, černoška, tváří se slavnostně, v pravé ruce drží květinu lílií a v levé ruce má zarámovaný text. / In the foreground there is a man and a woman. The man is former Minister of Justice Robert Pelikán. He is on the left; he is laughing and holding a framed photograph of former President Václav Havel. To the right is a black woman with a cheerful face, holding a lily in her right hand and a framed text in her left hand that is illegible.

Homo Homini

Součástí festivalu je rovněž udílení jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny Homo Homini. Získávají ji osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Oceněným a jejich blízkým přináší morální podporu i větší pozornost mezinárodní komunity.

Ve středu fotky je spousta lidí, převážně muži, kteří sedí na zemi, fotka je mírně rozmazaná, v pozadí je otevřená zadní část kamionu. Tam je umístěný projektor, ze kterého jde kužel světla. Nalevo je velký stan, který, ale není nad hlavami diváků./In the middle of the photo there are a lot of people, mostly men sitting on the ground. The photo is slightly blurry, in the background is the back of a truck. There is a projector from which a cone of light emanates. On the left is a large tent, but it doesn

Překračujeme hranice

Vybrané filmy z každého ročníku promítáme také v Bruselu – evropským politikům a političkám a zástupcům mezinárodních organizací, kteří mají možnost ovlivnit rozhodování o důležitých lidskoprávních tématech. Tam, kde se aktivní lidé snaží rozjet vlastní festivaly dokumentů o lidských právech, často v zemích s nedemokratickými režimy, nabízíme podporu a pomocnou ruku v začátcích. Vydali jsme také praktickou příručku Jak založit lidskoprávní festival.

V horní části je nápis velkými černými písmeny Promitejity.cz, je v černém rámečku, podklad je bílý. Vpravo je obrázek ruky s prstem ukazujícím na cz v nápisu. Uprostřed je v černém obdelníku bílým písmem nápis Filmy z Jednoho světa. / In the top part there is an inscription in large black letters that reads GetYourAudience.cz. It is in a black frame; the background is white. On the right is a picture of a hand with a finger pointing to the letters cz in the inscription. In the middle, in a black rectangle, in white lettering, the words Films from One World. 

Filmy i po festivalu

Projekt Promítej i ty! funguje již jedenáct let a díky němu můžete vybrané filmy uvedené na Jednom světě promítat zdarma a legálně po celý rok, kdekoli na území České republiky.

Společný portrét skupiny lidí na dvoře vnitrobloku s tibetskými praporky.

Sesterské festivaly

Jeden svět dlouhodobě pomáhá vzniku lidskoprávních festivalů v zahraničí. Poskytuje jim zejména rady týkající se filmového programu, produkce a logistiky, mediální a fundraisingové strategie, doprovodných aktivit a pofilmových debat. Podílí se také na pravidelných seminářích a setkáních Festivals Meet Festivals, kde si organizátoři lidskoprávních festivalů mohou vyměnit praktické zkušenosti. Mnoho sesterských festivalů se stalo členy Human Rights Film Network.

Na snímku z filmu Led v ohni je působivé panorama zasněžených hor a zmrzlé vody za polárním kruhem. Uprostřed klečí muž u fotoaparátu, oblečený v polárním vybavení./Image from the movie Ice in Fire. An impressive panorama of snow-capped mountains and frozen water beyond the Arctic Circle. In the middle is a man kneeling at the camera, dressed in polar gear.

Dbáme na životní prostředí

Festival Jeden svět si jako jeden ze svých cílů stanovil udržitelnost organizace festivalu a zpřístupňování důležitých environmentálních témat veřejnosti. Při přípravě i v průběhu festivalu se snažíme minimalizovat negativní dopady na životní prostředí – od třídění odpadů přes omezení zbytečného plýtvání až po podporu lokálních výrobců a organizací. MFF Jeden svět je také členem mezinárodní sítě The Green Film Network sdružující filmové festivaly, které se věnují environmentálním otázkám a snaží se o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. The Green Film Network také podporuje a distribuuje dokumentární filmy.

Občas to nejde snadno, ale věříme, že to stojí za to. Věříme, že můžeme přispět k lepšímu životnímu prostředí pro všechny a že můžeme inspirovat další, aby se k nám přidali.