Jeden svět interaktivně

Zatímco běžné dokumenty ukazují různé světy, filmy ve virtuální realitě do nich diváky přímo vrhají. Vzdálená skutečnost se tak najednou stává něčím velmi přítomným. Filmy přejímají i prvky jednoduchých videoher. Nové technologie dokážou simulovat různé stavy – např. pocit slepoty nebo agorafobii.

Projekce virtuální reality budou k vidění v kině Metropol ve dnech 28. – 31. 03. 2017. Vstup bude zdarma.

28. 03. 2017 | 15:00 – 18:00

29. 03. 2017 | 15:00 – 18:30

30. 03. 2017 | 15:00 – 18:00

31. 03. 2017 | 15:00 – 18:00

 

While conventional documentaries show different worlds, films in virtual reality put viewers directly into them. Faraway realities thus suddenly become very present. These films also assume some of the elements of simple video games. New technologies can simulate various states, such as a feeling of blindness or agoraphobia.

Where? Theater Metropol.

When? 28. – 31. 03. 2017.

28. 03. 2017 | 15:00 – 18:00

29. 03. 2017 | 15:00 – 18:30

30. 03. 2017 | 15:00 – 18:00

31. 03. 2017 | 15:00 – 18:00

Free entrance.

 

6 × 9 | 6 × 9: A Virtual Experience of Solitary Confinement

6 × 9 stop je výměra šedé místnosti s postelí, toaletou a dveřmi s otvorem pro servírování jídla. Takový je prostor pro život více než osmdesáti tisíc amerických vězňů. Pomocí virtuální reality lze na pár minut okusit absolutní izolaci a poznat deprimující pocity spojené se samotou. Ta může způsobit trvalé psychické následky. Vězni často trpí halucinacemi, paranoií či ztrátou identity. Detaily cely, nezřetelné zvukové podněty zpoza kovových dveří i grafické výpovědi přibližují každodenní realitu člověka ve věznicích v Kalifornii a New Yorku.

6 × 9 feet – the dimensions of a grey room with a bed, toilet, and a door with an opening through which meals are served; the size of the living space of over 80,000 American prisoners. Virtual reality allows us to experience total isolation for a few minutes and discover the depressing feelings associated with enforced solitude, which may have permanent psychological effects. Prisoners often suffer from hallucinations, paranoia, and loss of identity. Details of jail cells, indistinct sounds from behind metal doors, and graphic testimonies tell of the daily reality of prisoners in the USA.

 

Stísněné sny | T)raumzwang – Dream Constraint

Agorafobie je abnormální strach z davu a veřejných prostranství, často doprovázený záchvaty paniky. Oskar žijící v Berlíně tento strach prožívá každý den po opuštění svého bytu, jediného místa, kde se cítí bezpečně. Zrychlený srdeční tep, zrychlené dýchání, nadměrné pocení. Pomocí virtuálního projektu nyní každý dokáže pocítit, jakým způsobem tato fobie zkresluje vnímání třeba i obyčejné jízdy metrem či každodenního nákupu. Vhled do úzkostné poruchy vytvořil Pascal Hanke jako součást absolventské práce. Využívá zde 360° technologii, kterou mísí se širokým spektrem filmařských možností od multi-screen efektu přes letecké záběry až po subjektivní kameru.

Agoraphobia is the abnormal fear of crowds and public spaces, often accompanied by panic attacks. Berliner Oskar experiences this every day when he leaves his flat, the only place he feels safe. An increased heartrate, rapid breathing, excessive sweating. This virtual reality project allows everyone to experience how this phobia distorts perception even during something as banal as a ride on the metro or daily shopping. Pascal Hanke created this view of panic syndrome as a part of his graduate thesis. He uses 360° technology, combined with a broad spectrum of filmmaking options, including a multi-screen effect, aerial shots, and even a subjective camera.

 

Já zvíře | iAnimal

Animal Equality, mezinárodní společnost pro ochranu práv zvířat, se rozhodla uskutečnit kampaň, ve které umožňuje veřejnosti nahlédnout do života různých farmářských zvířat. V tomto dokumentu se jedná o utajenou virtuální prohlídku jatek. Prasata procházejí celým životním cyklem od narození až po usmrcení bez spatření přirozeného denního světla a čerstvé vody. Dokument čistě observačně a zároveň empaticky nahlédne do malého prostoru, ve kterém se pohybují od prvních do posledních chvil svého života. Silný emocionální zážitek poukazuje na etickou problematiku konzumace masa z velkochovů.

Animal Equality, an international association for animal rights, decided to implement a campaign that provides the public with a glimpse into the lives of farm animals. This documentary is actually a secret virtual tour of a slaughterhouse. Pigs live their entire lives, from birth until they are killed, without seeing natural light or fresh water. The documentary, purely observational but also emphatic, takes a look into the small space they inhabit until the last moments of their lives. This strongly emotional experience draws attention to the ethical issues of consuming meat that is mass-produced.

 

Kartonová bouračka | Cardboard Crash

Animovaná dokumentární hra zve na klidnou a slunnou projížďku do kartonového městečka. Řídit netřeba, vše ovládá automatický řidič zabudovaný do přístrojové desky. Co když se ale na silnici objeví překážka? Jak se má robotický řidič zachovat? Idylická jízda se mění ve svět statistik a pravděpodobností, a je jen na hráči, zda v daný okamžik zvolí obecné, nebo vlastní blaho. Jak se rozhodnout, když ztrátám zabránit nelze? Případová studie otevírá téma vysoké silniční nehodovosti a představuje nejnovější technologie, které by měly přispět ke snížení počtu dopravních tragédií. V tomto světě kartonů si každý může zahrát na tvůrce osudu bez úhony na zdraví nebo životech. Jak ale vyřešit etická a filozofická dilemata o tom, kdo zůstane žít a kdo ne?

This animated documentary game takes us on a calm and sunny ride to a cardboard town. No need to drive, as everything is governed by the automatic controller installed on the dashboard. But what happens if an obstacle appears in the road? How should the robotic driver react? Our idyllic trip turns into a world of statistics and probabilities, and it’s up to the player alone to choose personal or public welfare. What should the decision be when losses cannot be avoided? This case study addresses the issue of a high traffic accident rate, and presents the newest technology designed to reduce the number of road tragedies. Anyone can play at being the author of fate in this game without any damage to health or loss of life. But how should the ethical and philosophical dilemma of who lives and who dies be resolved?

 

Poznámky o slepotě – VR | Notes On Blindness: Into Darkness

Interaktivní dokument je do programu letošního ročníku Jednoho světa zařazen spolu se stejnojmenným celovečerním dokumentem. Audiozáznamy oslepnuvšího spisovatele Johna Hulla byly v 90. letech zpracovány pro vědecké účely, především v oblasti neurologie. Zároveň dodnes autenticky zprostředkovávají niterné dojmy, představy a prožitky člověka, který přišel o zrak. Díky černým brýlím virtuální reality je možné jeho zkušenost prožít na vlastní kůži. Temné prostředí pomalu odhaluje obrysy tvarů pomocí výrazných i zdánlivě nenápadných zvuků a ruchů. K jejich ilustraci slouží pohyblivé světélkující body, které spouští magickou hru nečekaných vjemů, s nimiž si nevidomí denně tvoří svůj svět.

This year’s One World features this interactive documentary alongside the eponymous feature-length film. The audio records of author John Hull, who went blind, were used in the 1990s for scientific purposes, mainly in the field of neurology. They also continue to present the internal feelings, expectations and experiences of one who has lost their sight. Thanks to the black glasses of virtual reality, viewers can experience what he went through for themselves. Silhouettes gradually appear in the darkness, helped by both expressive and seemingly unobtrusive sounds and audio effects. Moving points of light help to define them, initiating a magical game with the unexpected perceptions.

 

Vyhnaní | The Displaced

Válka a perzekuce vyhnaly z domovů kolem 30 milionů dětí. Pomocí virtuální reality je možné se velmi zblízka seznámit se třemi z nich. Oleg (11), Chuol (9) a Hana (12) střídavě vyprávějí své příběhy. Film imerzivním způsobem nechává nahlédnout do prosté kánoe v Jižním Súdánu, bere pozorovatele na střechy zřícených ukrajinských domů či na libanonské pole plné pracujících syrských migrantů. Kamera umožňuje stát se dalším členem party bezprostředních dětských hrdinů. Autentický dokument ukazuje jiný pohled na téma uprchlictví a následky soudobých válek.

War and persecution have forced about 30 million children from their homes. Thanks to virtual reality, we have the chance to meet 3 of them personally. Oleg (11), Chuol (9) and Hana (12) take turns telling their stories. The film uses immersion to take the viewer to a simple canoe in South Sudan, up onto the roofs of destroyed Ukrainian houses, and to a Portuguese field filled with working Syrian migrants. The camera allows us to become a member of this group comprising unselfconscious child protagonists. This authentic documentary presents a different view of refugees and the consequences of current wars.

 

Na dobu neurčitou | Indefinite

Velká Británie je jedinou zemí EU, která může zadržovat osoby, jak dlouho uzná za vhodné. Imigranti marně toužící po azylu zde často končí v detenčních centrech. Bez možnosti úniku, bez vědomí toho, kdy budou propuštěni. Pomocí virtuální reality lze nahlédnout, jak takový život vypadá a vyslechnout si příběhy některých z nich. Co prožívají a kým se cítí být? Režisér Darren Emerson je jedním z průkopníků VR snímků, za které byl oceněn na největších světových festivalech dokumentárních filmů. Nyní se vypravil do temného prostředí detenčních center Británie a lyricky zachycuje příběhy vězňů bez provinění.

Great Britain is the only EU country that can detain individuals for as long as it deems fit. Immigrants vainly seeking asylum often end up in detention centres – with no way out, not knowing when they will be released. Virtual reality allows us to see what this life is like and to hear the stories of some of them. What are they experiencing? Who do they feel they are? Director Darren Emerson is one of the pioneers of VR films, for which he has received awards at the world’s largest documentary film festivals. Here he visits the gloomy environment of Britain’s detention centres to create a lyrical portrayal of these innocent prisoners and their stories.

Facebook Twitter Instagram

Zuzana Marešová a Jana Gajová

Hlavní koordinátorky

18 let spolupráce v Olomouci

Jeden svět Olomouc letos oslaví v termínu 27. 3. – 1. 4. 2017 svou dospělost. Již 18 let je tento festival dokumentárních filmů o lidských právech organizován lidmi, jejichž nepopiratelné nadšení pro věc vždy posunovalo tuto kulturní událost vpřed. Pouhé nadšení však nestačí. Stejně tak důležité je také umění spolupráce – schopnosti, která není samozřejmostí a kterou je třeba v sobě pěstovat a neustále zdokonalovat.

Právě umění spolupráce se stalo hlavním tématem letošního ročníku a prostupuje celým festivalovým programem. Každý ze 17 filmů, které letos budete mít možnost v Olomouci vidět, je ukázkou toho, jak spolupráce může, anebo by naopak neměla fungovat. Festival slavnostně zahájíme snímkem Škádlení Goliáše, odyseou lékaře, jenž opouští svou profesi a touží se stát tvůrcem satirického pořadu. Film ukazuje, že dělat satiru není jen líbivou kratochvílí, ale vyžaduje mistrný vhled do problematiky a velkou odvahu! Satira je totiž každodenní revoluce, která začíná vtipem.

Divácky oblíbený snímek Míry Janka Normální autistický film nabídne vhled do života, jak režisér sám říká, nikoli handicapovaných, ale výjimečných dětí trpících autismem. K tomuto filmu do Olomouce mimo jiné přijede debatovat i rodina jednoho z hlavních protagonistů Denise Szalbota. Na videohry jako na nástroj pro územní rozvoj měst nahlédneme skrze vynikající dokument Rozehraj své město. Kontroverzní téma kritiky evropské legislativy zakazující zabíjení tuleňů, která mimoděk dopomáhá k zániku původní kultury Inuitů, zase můžete očekávat, pokud navštívíte projekci filmu Tichý hněv Inuitů.

Festival uzavře snímek Íránský rave, příběh dvou íránských DJs potýkajících se s problémy, které jim do cesty staví tamní cenzurní systém. Nečekaná příležitost vycestovat ze země a prorazit ve světě konfrontuje hlavní postavy s realitou a vnějším tlakem. Jak přistoupit k největšímu životnímu rozhodnutí?

To je však jen zlomek z celého výčtu letošního programu. Mimo pestrou nabídku filmů do Olomouce opět přivezeme také celou řadu zajímavých hostů, kteří si s vámi pohovoří na téma umění spolupráce, jímž bude tradičně prodchnut i letošní doprovodný program.

Na shledání s vámi se těší koordinátorky festivalu Zuzana Marešová a Jana Gajová.

Dramaturgii letošního ročníku připravovali: Pavel Krychtálek, Dominik Vontor, Barbora Skoumalová, Aneta Šebková, Sabina Turšnerová a Jana Gajová.


http://www.kvapil.cz/
https://www.kr-olomoucky.cz/
https://www.olomouc.eu/
http://www.upol.cz/
http://www.tvmorava.cz/
http://www.olomouckadrbna.cz/
http://www.rozhlas.cz/olomouc/portal/
http://www.ol4you.cz/