Festival Jeden svět připravuje organizace Člověk v tísni.

Festival Jeden svět je nejdůležitější událost roku,

na které se mluví o lidských právech.

 

Organizace Člověk v tísni dostala v roce 2007

čestné uznání za výchovu k lidským právům.

To znamená, že lidé z této organizace, se dobře věnují lidským právům.

Informují o lidských právech další lidi a učí ostatní lidi větší toleranci.

Za tuto práci získali ocenění, kterému se říká čestné uznání.

 

Organizace Člověk v tísni vznikla v roce 1992.

Založili ji novináři, kteří jezdili pomáhat lidem

do zemí, kde byla válka.

Tito novináři se nechtěli jenom vracet s informacemi,

jak probíhá válka a jak lidé trpí.

Tito novináři chtěli začít lidem ze zemí, kde je válka, pomáhat.

Organizace Člověk v tísni chce pomáhat  

v zemích a místech, kde je krizová situace.

Krizová situace znamená, že je tam třeba válka,

lidé nemají co jíst a jsou v nebezpečí.

Nebo tam bylo zemětřesení

a lidé nemají, kde žít, co jíst, nemají léky a umírají.

 

Lidé, kteří pracují v organizaci Člověk v tísni, dělají tyhle věci:

 

  • Pomáhají v zemích, kde je válka nebo přírodní katastrofa,

třeba zemětřesení.

Lidé z organizace Člověk v tísni pomáhají třeba v Africe nebo v Asii.

Snaží se, aby v chudých zemích a v zemích, kde je válka:

  • Lidé měli dost pitné vody, dost jídla a aby mohly děti chodit do školy.
  • Lidé mohli být zdraví, a když zdraví nejsou, mohli jít k lékaři.

 

Lidé z organizace Člověk v tísni pomáhají ve více než 40 zemích na světě.

 

  • Podporují lidská práva.

Lidé z organizace Člověk v tísni pracují v zemích,

kde není úplná demokracie.

Demokracie znamená, že tady můžeme chodit k volbám

a volit koho chceme.

Ve volbách mohou volit ženy a muži.

Nebo lidé s postižením, kteří nejsou omezeni v právu volit.

V zemích, kde není demokracie,

často nemohou říkat lidé veřejně svůj názor.

V těchto zemích nemůže každý jít k volbám

nebo si nemůže vybrat, koho bude volit.

V zemích, kde není demokracie,

jsou často porušována i jiná lidská práva.

Takové země jsou třeba Barma, Libye nebo Ázerbájdžán.

Lidé z organizace Člověk v tísni se snaží pomáhat lidem z těchto zemí.

Pomáhají lidem, aby nebyla porušována jejich práva

nebo aby za svá práva lidé bojovali.

 

  • Podporují lidi z chudých rodin.

Lidé z organizace Člověk v tísni pomáhají lidem z chudých rodin.

Pomáhají dětem, aby chodily do školy a byly vzdělané.

Pomáhají rodičům, aby řešili svoji situaci.

Třeba aby si našli práci nebo začali splácet dluhy.

Lidé z organizace Člověk v tísni spolupracují se školami,

s policií nebo s dalšími odborníky, aby těmto rodinám pomohli.

 

  • Ukazují ostatním lidem,

s jakými problémy bojují jiní lidé a jak je možné tyto problémy řešit.

Lidé z organizace Člověk v tísni učí různé lidi.

Tito lidé mají různé specializace.

Těmto specializacím se říká programy.

 

Někteří lidé z organizace Člověk v tísni

pracují třeba v programu VARIANTY.

Lidé, kteří pracují v programu VARIANTY,

učí učitele a studenty z vysokých škol.

Učí je jak to udělat, aby se všichni mohli společně učit.

Aby se děti i dospělí, kteří jsou z chudých rodin nebo rodiče nemají,

mohli naučit některé věci stejně dobře jako ostatní.

 

Někteří lidé z organizace Člověk v tísni

pracují v programu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH.

To znamená, že tito lidé chodí do škol a tam učí studenty.

 

Někteří lidé z organizace Člověk v tísni pracují v programu MIGRACE.

To znamená, aby co nejvíce lidí mělo správné informace o cizincích.

 

Na čem novém pracují lidé z organizace Člověk v tísni

se můžete podívat na jejich webových stránkách.

Na webové stránky se dostanete, když kliknete na tento text. 

Organizace Člověk v tísni má také svůj Facebook.

Na Facebook se dostanete, když kliknete na tento text.

O pořadateli zobrazit plný text

Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů vyjíždějících na zahraniční cesty. Už jim nestačilo jen přivážet domů informace z válečných konfliktů, a začali do míst probíhajících krizí vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Během 25 let své existence se stala jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě a začala se věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Novinky o dění ve společnosti Člověk v tísni můžete sledovat na Facebooku.

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Podpora lidských práv

Podpora lidských práv

Programy sociální integrace

Programy sociální integrace

Vzdělávací a informační programy

Vzdělávací a informační programy


Dnes se činnost společnosti Člověk v tísni zaměřuje na čtyři základní oblasti:

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích, a to jak v České republice (např. při povodních), tak v zahraničí.

Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách (Afrika, Asie, Evropa). Společnost realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání i zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.

Za 25 let činnosti poskytla společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.

Podpora lidských práv

K základním aktivitám Člověka v tísni patří od počátku pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritativních režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.

Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány ve východní Evropě (Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), v Latinské Americe (na Kubě, ve Venezuele a Nikaragui), v Barmě, Egyptě a Libyi. Člověk v tísni také každoročně uděluje cenu Homo Homini určenou osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Programy sociální integrace

Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb. Ve více než šedesáti českých, moravských i slovenských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.

Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce. Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny. Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi a jeho klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí. Velkou pozornost věnují pracovníci PSI také otázce dluhů.

Vzdělávací a informační programy

Člověk v tísni zvyšuje informovanost české společnosti o problematice chudoby, migrace, porušování lidských práv a usiluje o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie.

Vzdělávací program Varianty se zaměřuje zejména na pedagogy a studenty vysokých škol, pro které připravuje semináře, konference, workshopy a metodické materiály na téma inkluzivního, mezikulturního a globálního rozvojového vzdělání. V rámci programu Migrace se snaží bořit stereotypy o cizincích a přinášet veřejnosti objektivní informace o migraci prostřednictvím médií.

Program Jeden svět na školách přináší do škol aktuální témata současného světa a novodobé historie. Nabízí učitelům (nejen) dokumentární filmy s aktivitami do hodin, zpracované formou audiovizuálních lekcí, a věnuje se podpoře občanské angažovanosti mladých lidí. Informační program Rozvojovka se snaží zvýšit povědomí o závažných společenských tématech prostřednictvím médií.

Samostatný webový portál Faktus reaguje fact-checkingem na aktuální poplašné zprávy a politické výroky o menšinách a ohrožených skupinách. Faktus na svých stránkách zveřejňuje analýzy, otevřené dopisy politikům, rozhovory a ověřování hoaxů.